Na czym polega PRZEWIDYWANIE WARTOŚCI ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO?

Przewidywanie wartości świadczenia pieniężnego polega na określeniu tej wartości z wykorzystaniem jednego z podstawowych wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez Ministerstwo Finansów na kolejne lata. Wykorzystywane są następujące wskaźniki:

  • dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna,
  • dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna,
  • dynamika przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
  • dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw,
  • dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Wskaźniki te przyjmowane są na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Wskaźniki te publikowane są w danym roku kalendarzowym na okres 5 kolejnych lat (obejmując rok opublikowania). W kolejnym roku Ministerstwo Finansów publikuje wskaźniki na okres 5 kolejnych lat usuwając rok poprzedni i dodając kolejny rok w przyszłości. Do czasu opublikowania nowych wskaźników, przez Ministerstwo Finansów, Waloryzator wykorzystuje wskaźniki dotychczasowe.

Należy zauważyć, iż nowo opublikowane wskaźniki za określony rok (w okresie publikacji), mogą różnić się od poprzednich – wynika to z możliwości przeszacowania wartości wskaźników przez Ministerstwo Finansów. Uwaga ta jest ważna wówczas, gdy porównuje się przewidywane wartości świadczeń pieniężnych za dany rok, w oparciu o dotychczasowe i nowo opublikowane wartości wskaźników przez Ministerstwo Finansów. Załóżmy, że wartość jest określana dla roku 2020, ale w roku 2018, przed opublikowaniem i po opublikowaniu nowych „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (wytyczne zmieniają wartość dla roku 2019). W takiej sytuacji przewidywana wartość, dla roku 2020, według dotychczasowych wartości wskaźników będzie inna niż ta obliczona według nowej wartości wskaźników pomimo tego, że obliczenia będą wykonywane w roku 2018.