Czym jest ZGODA NA REZYGNACJĘ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ?

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy dotyczą świadczenia usług i dostarczania treści cyfrowych. Jest to spowodowane niematerialnym charakterem świadczeń, które mogą być częściowo lub w całości wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Przedsiębiorca powinien przed rozpoczęciem świadczenia uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem terminu 14 dni. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zależy tutaj od sposobu przekazywania treści cyfrowych. Jeżeli treści cyfrowe są pobierane bezpośrednio ze strony internetowej, to prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać. W razie rozpoczęcia wykonania takie umowy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  • przedsiębiorca poinformował o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

3. W serwisie waloryzator.pl zagwarantowano uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej treści cyfrowych

Rys_33

Rys_35

4. W serwisie waloryzator.pl umożliwiono również możliwość rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej treści cyfrowych. W tym przypadku należy złożyć stosowną zgodę (rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy). Jednocześnie Klient jest jednoznacznie informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Rys_34

Po akceptacji zgody na koncie użytkownika zapisana zostanie informacja o złożeniu oświadczenia:

Rys_36

Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.