Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWIS WALORYZATOR.PL

 

Zawsze szanujemy prawo Użytkownika do prywatności gwarantowane przepisami odrębnymi. Niniejszy dokument został opracowany w celu przedstawienia naszego stanowiska dotyczącego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu. Dostrzegając problemy ochrony prywatności w serwisach internetowych gwarantujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych lub adresowych, które zostały udostępnione nam przez Użytkowników.
Polityka Prywatności to miejsce, w którym informujemy o tym kto jest Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator), w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto przedstawione są informacje, kto i na jakich zasadach może udostępnić Państwa dane, a także jakie uprawnienia ma Użytkownik w związku z ich przetwarzaniem.
Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona tak, aby zawierała wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych i Inspektorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest NDB.PL z siedzibą w Wójtowie (dalej NDB.PL), ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 7391289639, REGON: 551283267. Pod wskazanym adresem możecie Państwo również skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych.

 

Jakie są podstawy przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są jeżeli jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym do:
1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i prawidłowego wykonania tej usługi,
2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
3. wykonania prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu,
– przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz zapewnienia przez nas rozliczalności (wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
– określania jak długo i w jaki sposób poruszacie się Państwo po naszym Serwisie, w celu poznania Państwa zainteresowań i poprawy naszych usług,
– dochodzenie ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
– udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi,
– udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

 

W jaki sposób przekazywane są dane osobowe w serwisie?

Dane przekazywane są nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł.

 

Czy podawanie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Państwa danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług, lub do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, których należy przestrzegać.

 

Polityka plików "cookies"

1. Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest NDB.PL. Pełna treść polityki cookies.
2. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
3. Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce Użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.
4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

Wiadomości firmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości firmowych Użytkownikom, których dane kontaktowe posiadamy i którzy zgodzili się z Polityką Prywatności. Wiadomość firmowa to komercyjna lub niekomercyjna informacja odnosząca się bezpośrednio do naszej działalności (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis waloryzator.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny:

– rejestrować się w serwisie waloryzator.pl,
– wysyłać żadnych informacji,
– dokonywać zamówień,
– subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis,

bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

 

Linki zewnętrzne

W serwisie waloryzator.pl można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów, Klientów oraz innych stron ogólnodostępnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

 

W jakich sytuacjach przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji i składania oświadczeń lub zgód. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Państwem w sprawach technicznych, np. przy problemach z uruchomieniem usługi.
Przetwarzanie niektórych danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji Użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Państwa dane przetwarzamy w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
1. monitorowania aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy wykorzystywanych przez nas narzędzi),
2. profilowania Państwa aktywności na koncie, aby kierować do Państwa usługi lub oferty, które mogą Państwa zainteresować,
3. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Państwa o naszej ofercie,
4. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
5. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.
Jeśli udzieliliście Państwo nam zgody, możemy wysyłać Wam nasz newsletter lub kontaktować się z Państwem w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzecie Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

 

Czy profilujemy dane osobowe?

Co do zasady: Nie. W związku z rozwojem systemu możemy profilować Państwa aktywności na koncie, aby przygotowywać statystyki i kierować do Państwa usługi lub oferty, które mogą Państwa zainteresować.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym wypełniania obowiązków prawnych.

 

Prawa podmiotów danych

W związku z tym, że powierzacie nam Państwo dane osobowe, mamy wobec Was zobowiązania, które mażecie egzekwować:
1. Prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Państwa danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania danych.
2. Możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
3. Możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Państwa żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Państwa danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Państwa dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane usuniemy wówczas, gdy:

1) nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2) przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej zgody, która została wycofana, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
3) wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

4. W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Państwa zgody.
5. Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

1) zgłoszono, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
2) brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Państwo sprzeciwiacie się definitywnemu usunięciu danych;
3) nie potrzebujemy już Państwa danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Państwu są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
4) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Państwa sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

6. Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

1) Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
2) Państwo sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

7. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Państwa z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Państwa rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych.

 

Jak realizujemy Państwa uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy. W zakresie:

– prawa dostępu - dane osobowe jakie przetwarzamy znajdują się na Państwa koncie Użytkownika – dostęp do nich nie jest ograniczany,
– prawa sprzeciwu - otrzymasz stosowną informację - stanowisko Administratora,
– prawo sprostowania - jeżeli masz konto w ramach usług waloryzator.pl, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od nas informację i potwierdzenie zmiany danych,
– prawo ograniczenia przetwarzania - otrzymasz od Nas informacje a jeżeli Państwa żądanie będzie uzasadnione także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania,
– prawo do bycia zapomnianym - otrzymasz informację - stanowisko Administratora oraz informację o usunięciu, anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji.
– prawo do przenoszenia danych - dane osobowe jakie przetwarzamy znajdują się na Twoim koncie Użytkownika, możesz je z niego przenieść w dowolnym momencie,
– cofnięcie zgody - w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych – może to powodować rozwiązanie niektórych umów oraz zaprzestanie świadczenia na Państwa rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej, obsługi finansowo-księgowej oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia Usług (np. systemy płatności elektronicznych).

 

Jak można się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Mając na uwadze ochronę danych osobowych Użytkowników chętnie udzielamy informacji na ten temat. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu www.waloryzator.pl czy możliwości kontaktu z nami, należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej: kontakt@waloryzator.pl lub pisemnie na adres: NDB.PL ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polska: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: +48 22 860 70 86


Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszych stronach.

 

*****
Waloryzator.pl

| NDB.PL | ul. Makowa 7 | 11-010 Wójtowo |
Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2020 roku.

Do góry