Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
SERWIS WALORYZATOR.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 5. PŁATNOŚCI

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG

§ 7. PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 9. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 11. COOKIES (tzw. „CIASTECZKA”)

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 13. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej waloryzator.pl, zwaną dalej Systemem waloryzator.pl lub Serwisem albo Stroną wymiennie,
2) zasady korzystania z Usług,
3) zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi,
4) zasady dotyczące krótkich informacji tekstowych w formie tzw. cookies (ciasteczek).

2. W Regulaminie następujące pojęcia i skróty będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

1) Usługa lub Usługi – usługa lub usługi opisane w § 2 ust. 1.
2) Usługodawca – NDB.PL z siedzibą w Wójtowie, ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 7391289639, REGON: 551283267, zwany dalej Usługodawcą lub Administratorem wymiennie.
3) Usługobiorca (Użytkownik) – przedsiębiorca, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną albo osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna – podmioty, które po utworzenia Konta w Serwisie korzystają z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
4) Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
5) Zamówienie Usługi – czynność skutecznego złożenia elektronicznego wniosku o zamówienie usługi płatnej w Systemie waloryzator.pl.
6) Świadczenie Usług – czynność realizowana drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
7) Aplikacja Biznesowa – nowoczesne narzędzia informatyczne udostępniane odpłatnie (w pewnych przypadkach dostęp jest bez opłat) przez Usługodawcę w Systemie waloryzator.pl. Szczegółowy wykaz udostępnianych w Aplikacji Biznesowej wariantów Świadczenia Usług zawiera Cennik opublikowany w Serwisie.
8) Okres Abonamentowy – okres czasu, w którym Usługobiorca może korzystać z Aplikacji Biznesowej i Usług, przy czym okres ten nie może być krótszy lub dłuższy niż określony w Cenniku i Zamówieniu Usługi.
9) Opłata Abonamentowa (lub Abonament) – uiszczana przez Usługobiorcę z góry opłata z tytułu Świadczenia Usług w Okresie Abonamentowym, ustalana zgodnie z Cennikiem znajdującym się na Stronie, obowiązującym w chwili Zamówienia Usługi.
10) Pakiet Abonamentowy – zestaw Usług świadczonych przez Usługodawcę w danym Okresie Abonamentowym.
11) Cennik – załącznik do Regulaminu, obowiązujący w chwili Zamówienia Usługi, zamieszczony w Serwisie i zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony oraz informacje dotyczące wysokości oraz warunków odpłatności za Usługi.
12) Dostęp bez opłat – korzystanie bez opłat z wyodrębnionej i oznaczonej, w Cenniku, części Serwisu przez Usługobiorcę. Warunkiem skorzystania z Dostępu bez opłat jest Utworzenie Konta przez Użytkownika Serwisu. W ramach tego dostępu Użytkownik Serwisu może wykonywać waloryzację z wykorzystaniem 1 wskaźnika waloryzacji (HICP dla 19 krajów strefy EURO (na bazie indeksu) Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych [R]). Dostęp bez opłat służy zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością Serwisu.
13) Dzień rejestracji (Utworzenie Konta) – za dzień rejestracji (Utworzenia Konta) uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Usługobiorca skutecznie wybierze swoją nazwę Użytkownika (identyfikator), wskaże tajne hasło umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz zaakceptuje Regulamin wraz z załącznikami.
14) Dodatki – zestawienie dodatkowych, odpłatnych lub nieodpłatnych Usług dostępnych w ramach Serwisu.
15) Polityki Prywatności – dokument opisujące zasady ochrony prywatności Użytkowników Systemu.

3. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako Administrator Danych Osobowych, dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania i wykorzystania danych Użytkowników Serwisu w celu świadczenia zamówionych przez Usługobiorców Usług określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia, w Systemie waloryzator.pl na rzecz Usługobiorców, następujących rodzajów Usług lub Usługi:

1) udostępniania Aplikacji Biznesowych zapewniających Klientowi możliwość wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem oraz generowaniem danych (waloryzacji) i dokumentów z uwzględnieniem Pakietów Abonamentowych zawartych w opublikowanym w Serwisie Cenniku obowiązującym w chwili Zamówienia Usługi, stanowiącym integralną część Regulaminu,
2) przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika Serwisu danych na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności,
3) aktualizacji baz danych wykorzystywanych przez System waloryzator.pl,
4) aktualizacji Systemu waloryzator.pl,
5) dostarczenia Usługobiorcy dodatkowych narzędzi umożliwiających efektywniejsze korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Usługodawca za pośrednictwem Systemu waloryzator.pl świadczy na rzecz Usługobiorców Serwisu Usługi szczegółowo określone w ust. 1 odpłatnie i nieodpłatnie.
3. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług określonych w ust. 1, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia tych Usług, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia (Dodatki) w postaci:

1) Wsparcia klienta – będącego wsparciem merytorycznym oraz technicznym Użytkowników Serwisu, mający formę indywidualnych zapytań i odpowiedzi przesyłanych drogą elektroniczną,
2) Poradnika (FAQ) zawierającego opracowania z zakresu waloryzacji świadczeń pieniężnych wykonywanych w Systemie waloryzator.pl,
3) Narzędzi analitycznych i obliczeniowych – aplikacje wspierające procesy waloryzacji świadczeń pieniężnych.

 

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Dostęp do wszystkich Usług w Systemie waloryzator.pl możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie waloryzator.pl jest Rejestracja Usługobiorcy (Utworzenie Konta) zgodna z instrukcjami zawartymi na Stronie.
3. W procesie rejestracji Usługobiorca:

1) ustala znane tylko jemu: adres e-mail i nazwę Użytkownika (login, identyfikator) i hasło albo
2) wykorzystuje dane logowania z innych systemów: facebook, google.

4. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne z rzeczywistością.
5. Nazwa Użytkownika (login) Usługobiorcy stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie. Nazwa Użytkownika może zawierać spację, kropkę (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_) oraz znak @.
6. Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego nazwy Użytkownika (loginu) i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Silne Hasło powinno zawierać, co najmniej 12 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, przynajmniej jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jeden znak specjalny (np. !, @, #, $, %).
7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę nazwy Użytkownika (loginu, identyfikatora) lub hasła osobom trzecim.
8. Zakup Usługi płatnej wymaga podania danych niezbędnych do wystawiania faktury za świadczenie Usług.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Z Dniem Rejestracji w Systemie Użytkownik Serwisu ma prawo do korzystania z Serwisu w części zdefiniowanej, jako Dostęp bez opłat lub dokonać wyboru odpowiedniej Usługi i uiścić należną Opłatę Abonamentową albo usunąć swoje Konto wraz z danymi z Systemu.
2. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu nie dokonał zakupu żadnej usługi płatnej przez okres 3. lat oraz nie usunął swojego Konta z Systemu jego dane zostaną usunięte automatycznie przez Administratora Systemu po upływie 3. lat od Dnia Rejestracji.
3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

1) zarejestrowania się Usługobiorcy na Stronie,
2) akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami oraz Polityki Prywatności,
3) akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) dokonania płatności Opłaty Abonamentowej zgodnej z Cennikiem,
5) wyrażenia zgody na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej.

4. Zawierana umowa jest umową świadczenia usług dotyczących treści cyfrowych na odległość.

5. Usługobiorca ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@waloryzator.pl. Usługodawca potwierdzi złożenie oświadczenia na trwałym nośniku (wersja papierowa) i, na wyraźne życzenie Usługobiorcy, drogą elektroniczną.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje Usługobiorcy pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

1) rozpoczęcie świadczenia usług nastąpiło za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
2) Usługodawca poinformował o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

7. Za dokonanie płatności, o której mowa w ust. 3 pkt 4, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Opłaty Abonamentowej należną za daną Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej Usługi określonej na Stronie.
8. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, Usługobiorca zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane:

1) osoba fizyczna: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli występuje), kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail),
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą - nazwa firmy, adres siedziby firmy (ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli występuje), kod pocztowy, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

9. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1) zapoznałem się z Regulaminem i załącznikami do Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
2) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy,
3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

 

§ 5. PŁATNOŚCI

 

1. Z tytułu Świadczenia Usług Usługobiorca obowiązany jest do uiszczania Opłat Abonamentowych należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku oraz zestawieniu Dodatków. Wniesione Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków uznanych reklamacji, o których mowa w § 12 ust. 1 lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5.
2. Płatności w Systemie waloryzator.pl mogą być realizowane za pośrednictwem sposobów płatności zdefiniowanych w Serwisie:

1) Płatności Jednorazowych (Zwykłych) – dokonywanych jednorazowo za dany Okres Abonamentowy,
2) Płatności Automatycznych (Cykliczne, Odnawialne) – dokonywanych automatycznie poprzez zdefiniowane obciążanie rachunku/karty płatniczej w poszczególnych Okresach Abonamentowych.

3. W przypadku korzystania z Płatności Automatycznych Usługobiorca wyraża zgodę na cykliczne i automatyczne obciążanie jego rachunku/karty płatniczej opłatami za przedłużenie Okresu Abonamentowego. Zmiana warunków korzystania z płatności automatycznych jest możliwa po zalogowaniu się na Koncie w Serwisie.
4. Zmiany Cennika oraz zmiana Dodatków są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
5. Usługobiorca ma prawo zmienić Pakiet Abonamentowy w czasie trwania aktualnego Okresu Abonamentowego wyłącznie w przypadku jego zmiany na pakiet, za który przewidziana jest wyższa Opłata Abonamentowa oraz zachowany jest ten sam czas trwania abonamentu oraz sposób zapłaty. Zmiana Usługi lub Pakietu Abonamentowego na pakiet o wyższej Opłacie Abonamentowej skutkuje zmianą zawartej Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5:

1) dotychczasowy czas trwania Okresu Abonamentowego pozostaje bez zmian,
2) za korzystanie z wyższego pakietu abonamentowego pobierana jest, niezależnie od daty zmiany pakietu, dodatkowa stała płatność na warunkach określonych w Cenniku oraz zestawieniu Dodatków (wykorzystywany jest ten sam sposób zapłaty),
4) do dodatkowych płatności mają zastosowanie przepisy ust. 8 i 9,
5) nowy Pakiet Abonamentowy zostaje uruchomiony po dokonaniu płatności, o której mowa w pkt 2.

7. Zmiana Usługi lub Pakietu Abonamentowego na pakiet o niższej Opłacie Abonamentowej jest możliwa wyłącznie po zakończeniu bieżącego Planu Abonamentowego, tj. po jego wygaśnięciu, co w przypadku Abonamentu Odnawialnego wymaga wcześniejszego anulowania automatycznego przedłużania usługi.
8. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Użytkownika (do wyświetlenia faktury niezbędny jest program odczytujący pliki w formacje *.pdf - taki program można pobrać tutaj). Link do faktury dostępny jest na Koncie Usługobiorcy.
9. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie Użytkownika wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Usługodawcy.
10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
11. Szczegółowe zasady dotyczące płatności zawarto w Regulaminie Płatności.

 

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG

 

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług szczegółowo określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu w Systemie waloryzator.pl, po Zamówieniu Usług przez Usługobiorcę i uiszczeniu Opłaty Abonamentowej należnej za Usługę na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danej Usługi określonej na Stronie.
2. Po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Opłaty Abonamentowej należną za daną Usługę, na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zostaje przesłana informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi wraz z linkiem do faktury VAT za daną usługę (do wyświetlenia faktury niezbędny jest program odczytujący pliki w formacje *.pdf - taki program można pobrać tutaj).
3. Za dzień płatności uznawany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą Opłaty Abonamentowej należną za daną Usługę.
4. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie Świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Usługa świadczona jest w Okresach Abonamentowych. W przypadku nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie Usługa wygasa.
6. Usługi mogą nabywać wyłącznie osoby dorosłe, czyli takie, które w Dniu Rejestracji ukończyły 18 rok życia. Usługi nie są kierowane i świadczone do osób poniżej 18 roku życia. Nie są przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnoletnie oraz nie są tworzone z myślą o takich osobach. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług pod opieką osoby dorosłej (rodzice, opiekunowie prawni). Ktokolwiek wie lub ma powody przypuszczać, że jakakolwiek osoba poniżej 18 roku życia udostępniła nam swoje dane osobowe, proszony jest o skontaktowanie się z Usługodawcą.

 

§ 7. PRZEDŁUŻANIE OKRESU ABONAMENTOWEGO

 

1. Wraz z końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pomocą poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz:

1) w przypadku korzystania z Płatności Jednorazowych, poinformuje o wysokości opłat za przedłużenie okresu Świadczenia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy,
2) w przypadku korzystania z Płatności Automatycznych, poinformuje o wysokości opłat za kolejny Okres Abonamentowy oraz pobierze opłatę za przedłużenie okresu Świadczenia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z Cennikiem aktualnym w dniu pobierania opłaty.

2. Usługobiorca dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego (utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy) poprzez dokonanie wpłaty (pobrania płatności w ramach Płatności Automatycznych) na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę tytułem Świadczenia Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
3. Usługobiorca dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia Usługi, Cennika oraz – jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie. Tym samym przedłużana jest umowa o świadczenie usług na kolejny Okres Abonamentowy.
4. Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem Świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres Świadczenia Usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, gdy Opłata Abonamentowa została uiszczona przed dniem zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.
5. W przypadku, gdy opłata została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego kolejny Okres Abonamentowy liczony jest od dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej na poczet kolejnego Okresu Abonamentowego.
6. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem Świadczenia Usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie – z dniem zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego – zablokowaniem dostępu do Usługi i Usług dodatkowych związanych z Usługą oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku braku środków na rachunku, w przypadku Płatności Automatycznych.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, dane Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez 3 lata poczynając od następnego dnia po dacie wygaśnięcia umowy. W tym czasie Usługobiorca może w dowolnym momencie aktywować ponownie Usługę przez opłacenie abonamentu lub usunąć swoje Konto, co spowoduje definitywne usunięcie danych Usługobiorcy z Systemu.

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
2. W związku ze Świadczonymi Usługami na rzecz Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

1) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,
2) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługodawca korzysta z usługi,
4) skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
5) skutków naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy o świadczenie usług,
6) skutków wykorzystania pobranych przez Usługobiorcę z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
7) skutków udostępnienia przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,
8) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,
9) przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Serwisu,
10) skutków wycofania przez właściwy podmiot danego wskaźnika waloryzacji lub opublikowania jego błędnej wartości,
11) trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub leżących po stronie osób trzecich.

 

§ 9. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

 

1. Dane Użytkownika Serwisu, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.
2. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem, świadczenia usług.
3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
4. Na ochronę, o której mowa w ust. 3, składają się w szczególności:

1) System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
2) System kontroli dostępu do danych - tylko Usługobiorca ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonej przez siebie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła.
3) Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia usług.
4) Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
5) Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.

 

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych, udostępnianych przez Użytkowników Serwisu w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako Administrator Danych Osobowych, stosując się do przepisów Rozporządzenia, dba o przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem oraz dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni je przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
3. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres email kontakt@waloryzator.pl, albo pisemnie kierując pismo na adres Usługodawcy.
4. Dane Usługobiorcy są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę w celu:

1) prawidłowego świadczenia usług i funkcjonowania Serwisu,
2) zapewniania bezpieczeństwa świadczonych Usług,
3) realizacji rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usługi,
4) właściwego wystawiania faktur, przelewów i innych dokumentów generowanych przez Serwis,
5) ulepszania Usług,
6) dokonanie pomiarów statystycznych,
7) rozpatrywania spraw lub reklamacji,
8) przesyłania informacji marketingowych i promocji usług własnych świadczonych przez Usługodawcę,
9) zapewnienia Usługobiorcy możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu.

5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców:

1) nazwisko i imiona oraz firmę,
2) NIP,
3) adres zamieszkania,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
5) numer telefonu,
6) adresy elektroniczne Usługobiorcy,
7) numer karty kredytowej,
8) inne dane powiązane ze świadczeniem Usług, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować Usługobiorcę.

6. Większość danych, uznawanych za dane osobowe, gromadzonych jest bezpośrednio podczas czynności wykonywanych przez Usługobiorcę:

1) tworzenie konta lub nabycie Usług (np. informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, adres, numer karty kredytowej, identyfikator; informacje takie jak: zakupy, daty odnowienia lub wygaśnięcia Usług, zapytania o informacje oraz zgłoszenia serwisowe),
2) przesłania zapytań do zespołu obsługi klienta (np. numer telefonu, adres e-mail), w tym przesłania formularza kontaktowego,
3) przesłania informacji do Usługobiorcy (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie),
4) branie udziału w konkursach i ankietach, staranie się o pracę lub dowolny inny udział w działaniach promowanych przez Usługodawcę, które mogą wymagać uzyskania informacji na temat Użytkownika.   

7. Usługobiorca gromadzi automatycznie dane w trakcie interakcji Użytkownika z Usługami. Są to: metadane, pliki dzienników, pliki cookie, identyfikatory urządzeń oraz informacje dotyczące lokalizacji. Gromadzone informacje są związane z danymi dotyczącymi interakcji Użytkownika z funkcjami, treściami i łączami (również należącymi do stron trzecich, takich jak wtyczki mediów społecznościowych) wchodzącymi w skład Usług, adres protokołu internetowego (IP), rodzaj i ustawienia przeglądarki, data i czas korzystania z Usług, informacje na temat konfiguracji oraz wtyczek przeglądarki, preferencje językowe i dane plików cookie, informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do Usług, w tym rodzaj urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia, identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzeń oraz dane o błędach, przy czym niektóre z tych gromadzonych danych mogą być zdolne do przybliżania położenia Użytkownika lub mogą być użyte w tym celu.
8. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
9. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcę w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
11. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4-10, to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy.
12. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia usług jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
13. Usługobiorca powierza do przetwarzania dane osobowe, które Usługodawca ma prawo przetwarzać w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, określonym w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.
14. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik Serwisu wyraża zgodę. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Usługobiorców dotyczy Dostawców dostarczających Usługodawcy odpowiedniej infrastruktury informatycznej, obsługi finansowo-księgowej oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia usług (np. systemy płatności elektronicznych).
15. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców: infrastruktury informatycznej, usług związanych z obsługą finansowo-księgową oraz innych narzędzi niezbędnych do świadczenia usług, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
16. Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 15, którym Usługodawca podpowierzył przetwarzanie powierzonych przez Usługobiorcę danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
17. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o takich zmianach za pośrednictwem strony internetowej waloryzator.pl.
18. Dane Usługobiorcy przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Usługobiorcy ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
19. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
20. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia.

 

§ 11. COOKIES (tzw. „CIASTECZKA”)

 

1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze Usługobiorcy zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce Użytkownika. Administrator nie zapisuje ich na swoich serwerach.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W ramach Systemu waloryzator.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie wykorzystuje.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będą tam przechowywane i będą pozwalać na stosowny dostęp do informacji.
7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Systemu waloryzator.pl. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości korzystania z Serwsiu lub oglądania treści w nim zamieszczanych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Przez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

 

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej formularz reklamacyjny (*.docx,*.pdf), za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@waloryzator.pl lub listem poleconym na adres Usługodawcy.
2. Usługobiorca powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać dane Usługobiorcy umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

1) osoby składającej reklamację, jako Usługobiorcy,
2) usługę, której reklamacja dotyczy,
3) zarzuty Klienta co do wskazanej usługi,
4) okoliczności uzasadniające reklamację,
5) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną lub listu poleconego przez Usługodawcę.
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres email lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

 

§ 13. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 

1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest, co do zasady, na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu. Przedłużenie Okresu Abonamentowego usługi skutkuje przedłużeniem Umowy bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
2. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu na skutek:

1) nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego tej usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
2) śmierci Usługobiorcy,
3) ustania bytu prawnego Usługobiorcy,
4) usunięcia przez Usługobiorcę Konta w systemie.

3. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:

1) Usługobiorca istotnie naruszy postanowienia umowy,
2) Usługobiorca będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,
3) Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub Użytkowników sieci Internet,
4) Usługobiorca dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu.

4. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaniechanie tych naruszeń. Wezwanie pod rygorem nieważności musi zostać złożone na piśmie.
5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3, wymaga zachowania formy pisemnej.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem wraz z załącznikami oraz Polityką Prywatności.
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Strony.
3. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu za pośrednictwem strony waloryzator.pl.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:

1) zmiany przepisów prawa,
2) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług,
3) zmiany warunków technicznych świadczenia usługi,
4) zmiany warunków świadczenia usług,
5) zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług,
6) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy w Systemie waloryzator.pl. O zmianach Usługodawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem strony waloryzator.pl.
7. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@waloryzator.pl.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

 

*****
Waloryzator.pl

| NDB.PL | ul. Makowa 7 | 11-010 Wójtowo |
Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2020 roku.

Do góry