Regulamin płatności

REGULAMIN PŁATNOŚCI
SERWIS WALORYZATOR.PL

 

1. Definicje

1) 3-D Secure - jedna z metod autoryzacji transakcji dokonywanych w modelu CNP (eng. card not present), tj. bez fizycznego użycia karty. Metoda ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji poprzez wskazania podczas jej realizacji kodu autoryzującego do banku - wydawcy karty np. w postaci SMS-a, karty zdrapki czy tokena. Zabezpieczenie 3-D Secure stosuje się w szczególności do transakcji inicjujących.

2) BM - Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

3) Klient – osoba uiszczająca w Serwisie Płatność za usługi Usługodawcy przy wykorzystaniu Systemu.

4) Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów MOP, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji Transakcji bez fizycznej jej obecności.

5) Płatności – elektroniczne Płatności Jednorazowe lub Automatyczne realizowane przez BM z wykorzystaniem Systemu.

6) Płatności Jednorazowe (zwykłe) – świadczenie usługi płatniczej jednorazowego przekazu pieniężnego przelewem z wykorzystaniem Systemu.

7) Płatności automatyczne (cykliczne, „automatic payment”) – płatności Kartą w odniesieniu do których Usługodawca za zgodą Klienta staje się zaufanym odbiorcą Transakcji inicjowanych za pośrednictwem Usługodawcy w postaci zaszyfrowanego identyfikatora transakcji dostarczanego przez Usługodawcę do Systemu. W ramach płatności automatycznych wyróżnia się płatności cykliczne – rekurencyjne (eng. recurring payment) powodujące przyszłe obciążenie Karty określoną kwotą w określonych odstępach czasu bez udziału Klienta. Płatności automatyczne wymagają przeprowadzenia przez Klienta transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych Wydawcy Karty (np. wymagane wprowadzenie kodu CV/CVV lub autoryzacja w wykorzystaniem 3-D Secure). Partner może przechowywać sześć pierwszych (eng. bin) lub cztery ostatnie (eng. mask) cyfry numeru Karty oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji nadany przez BM).

8) Regulamin – niniejszy Regulamin płatności serwisu waloryzator.pl.

9) Serwis – strona https://waloryzator.pl, na której Klient może skorzystać z Płatności nabywając od Usługodawcy usługi za pośrednictwem Systemu.

10) System Płatności Online BM (System) – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, w ramach którego BM udostępnia Partnerowi aplikację informatyczną umożliwiającą przyjmowanie w imieniu i na rzecz Usługodawcy płatności Klientów dokonanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, a także weryfikację statusu płatności oraz odbiór płatności.

11) Usługa – Płatności dostępne dla Klienta w ramach Systemu, świadczone przez BM na rzecz Klienta drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

12) Usługodawca – NDB.PL z siedzibą w Wójtowie, ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo; działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 7391289639, REGON: 551283267.

2. Przed skorzystaniem z usługi Płatności Automatycznych Klient wyraża zgodę o następującej treści:

1. Wyrażam zgodę na cykliczne obciążanie przez firmę NDB.PL, ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo, działalność wpisana do CEIDG, NIP: 7391289639, REGON: 551283267, mojej karty płatniczej w zmiennych kwotach wynikających z publikowanego na stronie https://waloryzator.pl/ceny Cennika aktualnego w dniu obciążenia karty (pierwszy dzień kolejnego okresu abonamentowego).
2. Karta płatnicza będzie obciążana ze stałą częstotliwością, w zależności od wybranego okresu abonamentowego, tj. pierwszego dnia każdego kolejnego okresu abonamentowego (rozliczeniowego), którym może być jeden (1) miesiąc, sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy.
3. Karta będzie obciążana, w zależności od wybranego okresu abonamentowego, jeden (1) raz w miesiącu lub jeden (1) raz na sześć (6) miesięcy albo jeden (1) raz na dwanaście (12) miesięcy, do czasu zgłoszenia rezygnacji z cyklicznego obciążenia Karty. Karta może być dodatkowo obciążana w przypadku skorzystania z opcji zmiany abonamentu na wyższy (ze standardowego na biznesowy).
4. Przyjmuję do wiadomości, że jestem uprawniony do rezygnacji z cyklicznego obciążenia Karty w każdym czasie poprzez zgłoszenie rezygnacji w panelu klienta (ustawienia konta/anuluj automatyczne przedłużanie) na moim koncie. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia Karty, powyższe zgłoszenie powinno zostać zgłoszone w systemie najpóźniej na 1 dzień przed planowaną datą obciążenia.
W razie jakichkolwiek zapytań związanych z płatnościami cyklicznymi Kartą należy kontaktować się za pośrednictwem adresu email kontakt@waloryzator.pl
”.

3. Realizacja Usługi zrealizowana może być tylko przez zalogowanego Klienta.
4. Usługodawca, Operator Systemu (BM) udostępniają następujące formy Płatności:

1) Płatności Jednorazowe.

2) Płatności Automatyczne, z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. Każdorazowo na etapie przygotowania zlecenia, przed przekierowaniem na stronę Operatora Systemu (BM), Klient ma możliwość wyboru rodzaju Płatności (jednorazowa lub automatyczna).
6. W przypadku Płatności Jednorazowych Karta płatnicza lub rachunek Klienta będą obciążane jednorazowo.
7. W przypadku Płatności Automatycznych Karta płatnicza Klienta będzie obciążana:

1) ze stałą częstotliwością, w zależności od wybranego okresu abonamentowego, tj. pierwszego dnia każdego kolejnego okresu abonamentowego (rozliczeniowego), którym może być jeden (1) miesiąc, sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy,

2) w zależności od wybranego okresu abonamentowego, jeden (1) raz w miesiącu lub jeden (1) raz na sześć (6) miesięcy albo jeden (1) raz na dwanaście (12) miesięcy, do czasu zgłoszenia rezygnacji z cyklicznego obciążenia Karty; Karta może być dodatkowo obciążana w przypadku skorzystania z opcji zmiany abonamentu na wyższy (ze standardowego na biznesowy).

8. Usługodawca nie przetwarza i nie przechowuje tzw. wrażliwych danych karty płatniczych. Dane te są przechowywane w systemie Operatora Płatności (BM).
9. Usługodawca i Operator Systemu (BM) są zobowiązani akceptować wszelkie ograniczenia nałożone przez wydawcę karty płatniczej w zakresie Płatności Atomatycznych, w szczególności wprowadzone limity (kwotowe lub ilościowe) dokonywanych transakcji.
10. Przed dokonaniem każdej transakcji Klient zostanie poinformowany o kwocie do zapłaty w podsumowaniu zlecenia.
11. Po dokonaniu transakcji Klient zostanie, w kolejnych e-mailach, poinformowany o etapie realizacji zlecenia. Po zakończeniu Płatności Klient otrzyma informację o zakończeniu transakcji wraz z informacją na temat wystawionej faktury VAT.
12. W przypadku Płatności Automatycznych Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze kolejnego obciążenia Karty najpóźniej na czternaście (14), a następnie na siedem (7) dni przed każdą datą obciążenia Karty w ramach zleconych Płatności Automatycznych.
13. Klient w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z Płatności Automatycznych w panelu klienta (ustawienia konta/anuluj automatyczne przedłużanie). W celu rezygnacji z obciążenia Karty, powyższe zgłoszenie powinno zostać zgłoszone w systemie najpóźniej na 1 dzień przed planowaną datą obciążenia.
14. Czas realizacji zamówienia, który wynosi maksymalnie 24 godziny, jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji Płatności.
15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą lub przelewem, Usługodawca dokona zwrotu środków niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany w formularzu reklamacyjnym lub oświadczeniu.
16. Faktury za Usługi będą wystawiane i udostępniane Klientowi w formacie elektronicznym (do wyświetlenia faktury niezbędny jest program odczytujący pliki w formacje *.pdf - taki program można pobrać tutaj), oraz w panelu klienta (ustawienia konta/lista płatności).
17. Usługodawca może zaproponować inną formę płatności za Usługi realizowane na rzecz Klienta w sytuacji, gdyby niemożliwe było zrealizowanie Płatności za pośrednictwem Systemu.
18. Przetwarzanie danych osobowych zostało zdefiniowane w § 10. dokumentu „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG” na stronie https://waloryzator.pl/regulamin.
19. Polityka prywatności została zdefiniowana w dokumencie „POLITYKA PRYWATNOŚCI” na stronie https://waloryzator.pl/polityka-prywatnosci.

 

*****
Waloryzator.pl

| NDB.PL | ul. Makowa 7 | 11-010 Wójtowo |
Ostatnia aktualizacja: 01 stycznia 2020 roku.

 

Rys_24

Rys_25

Do góry